top of page
חיפוש

כיצד מעדכנים פרטיים אישיים בתוכניות הביטוח?
מדוע חשוב לעדכן פרטים אישיים חשוב לוודא את תקינות הפרטים האישיים בחברות הביטוח. גיל ,מצב משפחתי, עיסוק ותחביבים , מהווים חלק משמעותי בבחירת המוצרים הביטוחים ובמסלולי ההשקעה. כתובת דואר תקינה ופרטי התקשרות יאפשרו תקשורת רציפה מול החברה וקבלת דיווחים תקופתיים.

אופן הגשת הבקשה יש לרשום בברור את אופי השינוי , לחתום בחתימה ידנית ולצרף צילום זהות כולל הספח . לחלק מחברות הביטוח ישנו טופס ייעודי להגשת בקשה.

עזרה במילוי הטופס והגשת המסמכים אנו עומדים לרשותך , במייל או בטלפון בכל עזרה שתידרש . את מכתב הבקשה בצירוף צילום הזהות נבקשך להעביר אלינו להמשך טיפול מול חברת הביטוח.

Comments


bottom of page