top of page
חיפוש

כיצד מגישים תביעת אי כושר עבודה?


מהי תביעה לאובדן כשר עבודה או נכות? במידה ואיננו יכולים לעבוד כתוצאה מתאונה או מחלה, עלינו להגיש בקשה לחברת הביטוח ו/או קרן הפנסיה לקבלת קצבה חודשית בהתאם לכיסוי הביטוחי שיש לנו. הזכאות לתשלום, גובה הקצבה ומועד קבלת הקצבה הם בהתאם לתנאים בתוכנית [לאחר 90 יום ]. הליך קבלת האישור מחברת הביטוח לוקח זמן , לכן מומלץ להתחיל בהגשת הבקשה מוקדם ככל שניתן.

איך מגישים בקשה לקבלת קצבת נכות? מילוי הטופס: לצורך הגשת התביעה יש למלא טופס תביעה על פי חברת הביטוח או קרן הפנסיה בה הנך מבוטח.

נבקשך למלא את הטופס באופן קריא וברור, לחתום על ויתור סודיות רפואית ולצרף את כל המסמכים הנדרשים.


חשוב לפרט את פרטי המקרה, תאריך המקרה, האם תבעת או שהנך זכאי לתבוע חברת ביטוח נוספת, פרטי חשבון הבנק אליו תבקש להפקיד את הקצבה החודשית וכו' הכל בהתאם להנחיות בטופס של חברת הביטוח שלך.

איזה מסמכים עליך לצרף לטופס בקשה?

  • צילום תז כולל ספח

  • טופס 101 – טופס עובד

  • צילום המחאה או אישור ניהול חשבון

  • אישורים רפואיים- אישור מרופא תעסוקתי, חוות דעת רופא מטפל, אישורים בגין חופשת מחלה, אישור מרופא מומחה וכ'ו

  • אישור שכר – 12 תלושי שכר אחרונים או אישור מרואה חשבון על 12 חודשי הכנסות אחרונות.

  • אישור מהמעסיק על היקף המשרה או לחילופין על הפסקת העבודה בגין מקרה הביטוח.


עזרה במילוי הטופס והגשת הבקשה צוות נ.פ.א עומד לרשותך , במייל או בטלפון בכל עזרה שתידרש .

את טופס התביעה בצירוף המסמכים נבקשך להעביר אלינו להמשך טיפול מול חברת הביטוח.

(*) נבקשך לשים לב להנחיות בטפסים של כל חברה מכיוון שקיימים הבדלים בדרישות .

Comentarios


bottom of page