top of page

תנאי שימוש לקבלת שירות באמצעות אפליקציית וואטסאפ

  • השימוש באפליקציית הוואטסאפ הינו באחריות מלאה והבלעדית של המשתמש ונעשה על פי רצונו של הלקוח בלבד.

  • השימוש באפליקציה הינו בהתאם לתנאי השימוש של וואטסאפ.        

  • האפליקציה אינה מופעלת על ידי Howden Napa (להלן : נ.פ.א סוכנות לביטוח  (2001) בע"מ ו/או נ.פ.א ניהול פיננסי אישי בע"מ ו/או חברות קשורות אחרות) נפא אינה שולטת בה, מפקחת עליה ואינה ממליצה על השימוש בה.
    מסיבה זו, נפא אינה נושאת באחריות כלשהי לשימוש באפליקצית הוואטסאפ ו/או לשירותים השונים המוצעים בה ו/או לתכנים המופיעים בה ולכל תוצאה שתיגרם בשל השימוש באפליקציה ו/או הסתמכות עליה.

  • נפא  לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם לך כתוצאה מהשימוש באפליקציה, וכל שימוש שיעשה על ידך יהא באחריותך המלאה והבלעדית.

  • המידע שיועבר אודותיך באמצעות האפליקציה, הן על ידך והן על ידי נפא, עשוי לכלול מידע אישי רגיש והוא עשוי להישמר גם בידי וואטסאפ ו/או מי מטעמה.

  • השימוש בשירות מהווה את הסכמתך לחלוק מידע אישי הקיים לנפא  אודותיך עם וואטסאפ ו/או מי מטעמה ולהעביר מידע עליך באמצעות האפליקציה על כל הכרוך בכך.

  • כמובן שתוכל בכל עת לחדול מקבלת השירות באמצעות האפליקציה.

bottom of page