top of page
חיפוש

כיצד מעדכנים מוטבים בתוכניות הביטוח?


מדוע חשוב לעדכן מוטבים בעת ההצטרפות לביטוח, פנסיה או לתוכנית אחרת, התבקשת למנות מוטבים שיקבלו את כספי הצבירה או את סכום הביטוח שרכשת בעת קרות מקרה ביטוח . בד"כ אנו ממנים כמוטבים את קרובי המשפחה הראשונים שלנו או רושמים יורשים בהתאם לחוק. ככל שמשתנה המצב המשפחתי , חשוב לעדכן את המוטבים ולהתאימם לסטטוס החדש. ניתן לעדכן ולשנות את פרטי המוטבים על ידי הגשת בקשה לחברת הביטוח. אופן הגשת הבקשה יש למלא את טופס הבקשה בכתב קריא וברור, לחתום בחתימה ידנית ולצרף צילום זהות וספח. חלק מחברות הביטוח דורשות לקבל טופס מקורי. במידה וישנה דרישה למקור החברה תציין זאת על גבי הטופס.

עזרה במילוי הטופס והגשת המסמכים אנו עומדים לרשותך , במייל או בטלפון בכל עזרה שתידרש . את מכתב הבקשה בצירוף צילום הזהות נבקשך להעביר אלינו להמשך טיפול מול חברת הביטוח.Comments


bottom of page